تاریخچه

 

مرکز تحقيقات "مراقبت مبتني بر شواهد" با همکاری 5 تن از اعضای هیات علمی گروه های پرستاری و مامایی و با تایید معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکي مشهد در تاریخ 1392/11/13 شروع به کار نمود.

مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد بر آن است تا با ادغام بهترین شواهد ممکن در شرایط بالینی خاص و ویژه و مراقبت منحصر بفرد از بیمار، بستری مناسب جهت بهبود خدمات بالینی و ارتقای سلامت جامعه بردارد.