اولویت های پژوهشی

  
                                                      اولویت های پژوهشی
 1- درد و مراقبت تسکینی
 2- طب مکمل و مراقبت   
3- پیشگیری و مراقبت در سرطان ها                                                 
 4- مادری ایمن                                          
5- مراقبت کل نگر                                           
6- غربالگری بیماری ها و نا بهنجاری ها در حیطه پرستاری و مامایی                                           
7- طراحی، تدوین، بازنگری و بومی سازی گایدلاین ها و پروتکل های مراقبتی
8- اقتصاد در مراقبت
9- سو مصرف مواد و ابعاد سلامت
10-مدیریت (پیشگیری، غربالگری، مراقبت و...) در بیماری های مزمن و گروههای پرخطر(کودکان ؛ زنان باردار و یائسه و...)
11- بازتوانی در بیماری های مزمن و سالمندی
12- رویکرد های توانمند سازی تیم سلامت در حیطه مسئولیت پذیری و پاسخگویی حرفه ای
13- اخلاق، حقوق و قانون مراقبت
14- ارتقا سلامت روان
15- ترجمان دانش بر مبنای دستاورد های پژوهشی
16- آموزش مبتنی بر شواهد
17- بهداشت جنسی
18- صلاحیت حرفه ای در پرستاری و مامائی