اساسنامه مرکز

  اساسنامه پیشنهادی مركز تحقيقات "مراقبت مبتني برشواهد" دانشگاه علوم پزشكي مشهد  
     
  ماده1) معرفی  
  با استعانت از درگاه ايزد دانا و توانا و به منظور گسترش و نشر پژوهشهاي علمي كاربردي در زمينه مراقبت مبتني بر شواهد در پرستاري و مامايي و علوم وابسته؛ اساسنامه مركز تحقيقات "مراقبت مبتني بر شواهد" در دانشگاه علوم پزشكي مشهد جهت تأمين اهداف ذيل تشكيل گردیده است.  
     
 

ماده2) اهداف

1-گسترش و تقويت جايگاه مرکز تحقيقات مراقبت مبتني بر شواهد در عرصه استاني، کشوري و بين المللي


2-استقرار نظام اولویت بندی، هدایت، تسهیل و نظارت بر اجرای طرح های تحقیقاتی مبتنی بر شواهد و تعریف موضوعات پژوهشی مشترک بین مراکز

3- ارائه بستر مناسب جهت همکاری بین بخشی و کوشش در جلب و همکاری و بر قراری تبادلات علمی با سایر مراکز تحقیقاتی معتبر ملی و بین المللی و جذب گرنت های بین المللی


4-برنامه ریزی برای استفاده بهینه از پتانسیل های علمی–کاربردی مبتنی بر شواهد در استان و کشور

5-اجرای طرح های مبتنی بر شواهد بنیادی وکاربردی در جهت پاسخ گوئی به نیازهای جامعه و ارتقاء سهم کشور در تولید علم جهانی


6-به کارگیری و انتشار به موقع دانش به دست آمده از تحقیقات، به مردم، جامعه پزشکی، محققان، سیاست گذاران


7-ارائه مشاوره براساس نتایج تحقیقات مبتنی بر شواهد به سیاست گذاران، مسئولین و برنامه ریزان حوزه سلامت استان به ویژه در اصلاح ساختار سازمانی و تصمیمات مدیریتی و بهبود سلامت جامعه


8-تدوين برنامه هاي توانمند سازي آموزشي و پژوهشي


9-تقویت منابع مالی، تجهیزات و نیروی انسانی


10-ارزشيابي ادواري عملكرد مركز تحقيقات مراقبت مبتني بر شواهد

 
     
     
 

ماده 3) ارکان مرکز تحقيقات

 • رئيس مرکز
 • شوراي عالي مرکز
 • شورای پژوهشی مرکز
 • اعضاء مرکز
 
     
     
 

ماده 4) رئیس مرکز

 • رئيس مرکز به پيشنهاد شورايعالي مرکز و حکم رئيس دانشگاه علوم پزشکي مشهد به مدت هر سه سال منصوب مي گردد و انتخاب مجدد ايشان بلا مانع است.
 
     
     
  ماده 5) وظايف رئيس مرکز  
 
 • رئيس مرکز بالاترين مقام اجرائي مرکز است و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شورايعالي با اجراي وظايف و امور محوله اقدام مي نمايد.
 
     
  ماده 6) اعضاء شوراي عالي مرکز  
 
 • رئيس دانشگاه يا نماينده تام الاختيار وی
 • معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي یا نماینده تام الختیار وی
 • معاون پژوهشي دانشکده پرستاری و مامایی
 • رئيس مرکز
 • معاون پژوهشي مرکز
 • پنج نفر از اعضاء هيأت علمي مرکز به پيشنهاد رئيس مرکز و تائيد رئيس دانشگاه
 
     
  ماده 7) وظايف شوراي عالي مرکز  
 
 • تصويب خط مشي پژوهشي مرکز
 • تصويب طرحهاي مشترک با ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي پژوهشي داخلي و خارج از کشور و سازمان هاي بين المللي مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
 •  ارائه گزارش سالانه فعاليتهاي مرکز به معاونت پژوهشی دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بررسي و تصويب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصيصي و با رعايت ضوابط قانوني
 • تصويب دستورالعمل هاي مربوط به امور داخلی شوراي عالي و دستورالعملهاي اجرايي مرکز تحقيقات
 • پيشنهاد و تصويب سازمان و تشکيلات مرکز
 • نظارت بر اجراي دقيق و درست سياستها و برنامه هاي پژوهشي مرکز
 
     
  ماده 8) اعضاء شوراي پژوهشی مرکز  
 
 • رئيس مرکز
 • معاون پژوهشي مرکز
 • حداکثر 10 نفر از اعضاي هيأت علمي عضو مرکز و فعال در زمينه فعاليتهاي تحقيقاتي مرکز به پيشنهاد رئيس مرکز و تائيد معاونت پژوهشي دانشگاه
 
     
 

ماده 9) وظايف شوراي پژوهشی مرکز

 
 
 • بررسي و تصويب طرحهاي پژوهشي مرکز در محدوده اعتبارات تخصيصي و رعايت ضوابط قانوني
 • تعيين اولويتهاي پژوهشي و آموزشي، برنامه ريزي و تعيين استراتژي مرکز و پيشنهاد به شورايعالي مرکز
 • بررسي و تاييد طرحهاي تدوين شده با همکاري ساير مراکز دانشگاهي و پژوهشي داخلي و خارجي
 •  دعوت از پژوهشگران داخلي و خارجي براي تدریس در دوره هاي آموزشي
 • ارزيابي سالانه فعاليتهاي پژوهشي مرکز
 
     
  ماده 10) اعضاء مرکز  
 

مرکز داراي دو نوع عضو به شرح زير است:

 • الف) اعضا پيوسته: که اعضا هيأت علمي و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند
 • ب) اعضا وابسته: که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اعضا هيأت علمي سایر دانشگاههاي علوم پزشکي و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دیگر هستند.
 
     
  ماده 11) منابع مالي مرکز  
 
 • اعتبارات دولتي تخصيص يافته
 • منابع مالي جذب شده از طريق جلب همكاريهای بین بخشی
 • کمک و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي داخل و خارج کشور
 • در آمدهاي حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانوني
 
     
  این اساسنامه مشتمل بر 11 ماده می باشد.