طرح های پژوهشی

         

                                                                   طرح های پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

طرح های پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد              

 

                               طرح های مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد

 

                                

ردیف

    کد رهگيري

 عنوان طرح

  تاريخ ارائه طرح

تاريخ تصويب در

شوراي پژوهشي

  1

 940167

 تاثير جابه جايي احياگر هنگام بروز خستگي بر کيفيت احياي قلبي ريوي

 1394/02/23

  94/11/28

 2

 940226

 بررسي ميزان موفقيت احياي قلبي ريوي و عوامل مرتبط به آن درمرکز آموزشي، پژوهشي و درماني قائم (عج) مشهد 

 1394/03/12

 1394/10/16  

 3

 940261

 بررسي تاثير مايع درماني وريدي قبل از کولونوسکوپي بر ميزان اشباع اکسيژن خون شرياني، ضربان قلب و فشارخون بيماران و مدت انجام آن

 1394/10/02

 1394/03/11

 4

 940300

 ارزيابي نقادانه خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره هاي ملي و بين المللي پرستاري- مامايي سالهاي  93-89 از نظر کيفيت محتوايي- نگارشي

 1394/03/19

1394/10/02

 5

 940770

 بررسي شيوع تخمدان پلي کيستيک و فنوتيپهاي آن در دختران نوجوان 14-19 ساله شهر مشهد، بر اساس معيار هاي مختلف

 1394/05/27

1394/11/28  

 6

 940773

 بررسي  تاثير آموزش  گروهي به ماماها  مبتني بر رواندرماني مثبت¬گرا بر توانايي شغلي ماماهاي شاغل در مراکز بهداشتي درماني شهر مشهد در سال 1394

 1394/05/28

1394/10/02

 7

 940884

 تبيين درک پرستاران شاغل در بخش مراقبت ¬هاي ويژه از نقش يونبفرم در هويت حرفه اي پرستاري

 1394/07/04

1394/10/02

 8

 940946

 تاثير استفاده از بيوفيدبک در توانبخشي بيماران سکته مغزي بر وضعيت حرکتي - عضلاني مبتلايان

 1394/07/27

1395/02/08                             

9

 940947

تاثير استفاده از بيوفيدبک در توانبخشي بيماران سکته مغزي بر کيفيت زندگي و خودکارآمدي مبتلايان

 1394/07/27

1395/02/08                              

 10

 940948

 بررسي تعيين ارزش تشخيصي ابزار هاي پيش بيني کننده وخامت حال (RTS،  ISS، TRISS) در مصدومين با صدمه مغزي

 1394/07/23

1394/12/12                             

 11

 941529

 طراحي و اعتبار سنجي ابزار سنجش تاب اوري پرسنل فوريت پزشکي  : يک مطالعه ترکيبي اکتشافي متوالي

 1394/11/08

1395/02/08                              

 12

 941639

 بررسي ميزان همدلي با بيمار و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 1394/11/27

   1395/02/22               

3

 960373

 بررسي تاثير دو روش آموزش مبتني بر شبکه هاي اجتماعي و روش سخنراني  بر پايش و ثبت درد بيماران با کاهش سطح هوشياري

 1396/03/22