Affiliation  
ردیف  نام کارگاه ارائه دهنده تاریخ برگزاری
1 اصول تجویز ورزش 1 دکتر امین اظهری 1/11/1394
2 اصول تجویز ورزش 2 دکتر امین اظهری 13/12/1394
3 اصول تجویز ورزش 3 دکتر امین اظهری

20/12/1394

4 مقدمه ای بر تئوری پردازی دکتر ناهید عاقبتی 17/2/1394
5 روش تحقیق دلفی دکتر ناهید عاقبتی 27/1/1394
6 نانوفناوری پزشکی صفیه برومند 6/12/1394
7 انواع روش های گردآوری داده ها در تحقیقات کمی و کیفی

دکتر ناهید عاقبتی

19/3/1394
8 مشاوره جنسی دکتر خدیجه میرزایی نجم آبادی 20/2/1396
9 زايمان ايمن