کمیته های پژوهشی

1 کمیته آموزش مبتنی بر شواهد  
 2 کمیته ارتقا زایمان و مادری ایمن  
 3 کمیته سلامت باروری و جنسی  
 4 کمیته مشاوره در مامایی و سلامت باروری  
 5 کمیته مراقبت های جامع نگر  
 6 کمیته درد، مراقبت های تسکینی و بازتوانی در بیماری های مزمن  
 7 کمیته مراقبت مبتنی بر طب سنتی و مکمل