اعضای دانشجویی

 

1  مروارید ایرانی  دانشجوی دکترای بهداشت باروری  
2 معصومه غضنفرپور دانشجوی دکترای بهداشت باروری  
3 ناهید ملکی دانشجوی دکترای بهداشت باروری  
4 مریم حسن زاده دانشجوی دکترای بهداشت باروری  
5 سید مصطفی محسنی زاده دانشجوی دکترای پرستاری  
6 علی مشکین دانشجوی دکترای پرستاری  
7 پروانه سودمند دانشجوی دکترای پرستاری