اعضای هیات علمی

         
 


رديفنام و نام خانوادگی

(به ترتیب حروف الفبا)


مرتبه علمی


 
  1

  دکتر نگار اصغری پور

  استادیار گروه روانشناسی بالینی

 
  2

  دکتر حسن بسکابادی

  دانشیار گروه نوزادان

 
  3

  حمیدرضا بهنام وشانی

  عضو هیات علمی گروه کودکان

 
  4

  دکترراحله بابازاده

  استادیار گروه مامایی

 
  5

  دکتر شاپور بدیعی اول

  استادیار گروه طب سنتی

 
  6

  دکترمحمود بخشی

  استادیار گروه داخلی و جراحی

 
  7   دکتر علی تقی پور   دانشیار گروه اپیدمیولوژی  
  8   دکتر ناهید جهانی شوراب   عضو هیئت علمی گروه مامایی  
  9   دکترفاطمه حاجی آبادی   عضو هیئت علمی گروه داخلی و جراحی  
  10   دکتر فاطمه حشمتی نبوی   استادیار گروه مدیریت، بهداشت و روان پرستاری  
  11   دکتر محمد خواجه دلویی   استاد گروه پزشکی اجتماعی  
  12   دکترسلمه دادگر   استادیار گروه زنان و زایمان  
  13   مسعود زارع   عضو هیات علمی گروه مدیریت، بهداشت و روان پرستاری  
  14   دکترمحمد تقی شاکری   استاد گروه آمار زیستی  
  15   دکتر طاهره صادقی   استادیار گروه کودکان  
  16   دکتر ناهید عاقبتی   استادیار گروه داخلی و جراحی  
  17   دکتر هدی عزیزی   استادیار گروه طب چینی  
  18   دکتر راضیه فروتن   استادیار گروه داخلی و جراحی  
  19   محبوبه فیروزی   عضو هیات علمی گروه مامایی  
  20   دکتر حسین کریمی مونقی   دانشیار گروه داخلی و جراحی  
  21   دکتر فاطمه زهرا کریمی   استادیار گروه مامایی  
  22   معصومه کردی   استادیار گروه مامایی  
  23   دکتر خدیجه میرزایی   دانشیار گروه مامایی  
  24   رضا مظلوم   عضو هیات علمی  گروه داخلی و جراحی  
  25   دکتر زهرا سادات منظری   استادیار گروه داخلی و جراحی  
  26   سمیرا مهاجر   عضو غیر هیات علمی گروه داخلی جراحی  
  27   دکتر مریم مرادی   استادیار گروه مامایی  
  28   دکتر سعید نمای زادگان   استادیار گروه معارف  
  29   نجمه ولی زاده زارع   عضو غیر هیات علمی گروه اتاق عمل و بیهوشی  
  30   دکتر زهره یوسفی رودسری   استاد گروه زنان و زایمان